Kontrolrapport

 

 Vedtægter for ”Foreningen Bakkegården”

§ 1 Foreningens navn er ”Bakkegården”

Foreningens hjemsted er Bakkegården, Svendborgvej 319B , der er en del af ejendommen matrikel 20a, Højby By, Højby, Odense Kommune.

Foreningens formål er:

Foreningen ejer Bakkegården.

§ 2 Personer over 18 år kan optages som medlemmer. Medlemmer kan optages som:

      
§ 2 Personer over 18 år kan optages som medlemmer. Medlemmer kan optages som:

      
§ 3 Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling og opkræves hvert år med fremsendelse af indbetalingskort, der udsendes sammen med indkaldelse til den ordinære generalforsamling.

Restance ud over 3 mdr. medfører tab af medlemskab.

Seneste rettidige indbetalingskvittering betragtes som gyldigt medlemsbevis.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Generalforsamlingsvalgte revisorer reviderer regnskabet, og de har til enhver tid ret til at gennemgå regnskabet.

§ 4 Evt. overskud fra foreningens aktiviteter tilfalder ikke medlemmerne, men skal anvendes eller henlægges til:

efter generalforsamlingens godkendelse.

§ 5 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned.

Indkaldelse til generalforsamling udsendes via mail til medlemmer med mailadresse.

Til medlemmer uden mail adresse udsendes indkaldelse via postvæsenet.

Indkaldelse, med angivelse af dagsorden, skal ske med mindst 1 måneds varsel.

Vedtægtsændringer vedtages med kvalificeret flertal, der skal udgøre mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Alle andre beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal.

Afstemninger foretages ved håndsoprækning, med mindre mindst 10 af generalforsamlingens deltagere kræver skriftlig afstemning.

Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Dagsorden for ordinær generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være forman-den i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes når bestyrelsen finder det nød-vendigt, eller når mindst 25% af foreningens medlemmer fremsender skriftlig begæring herom. Begæring om indkaldelse til ekstraordinær ge-neralforsamling skal beskrive de punkter der ønskes behandlet.
Der udsendes dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling, som skal afholdes senest 1 måned efter modtagelse af begæring herom.

§ 6 Foreningens anliggender varetages af en bestyrelse på 5 medlemmer.
Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for en toårig periode, og valget foretages som følger:
På lige årstal vælges formand og 2 bestyrelsesmedlemmer
På ulige årstal vælges kasserer og 1 bestyrelsesmedlem
Bestyrelsessuppleanter vælges ligeledes for en toårig periode således, at der er en suppleant på valg hvert år.
Der vælges 2 revisorer efter samme regler.
Der vælges en revisorsuppleant med en valgperiode på 1 år ad gangen.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

§ 7 For at sikre foreningens økonomiske forpligtigelser har bestyrelsen bemyndigelse til,

§ 8 Foreningen tegnes af formand, næstformand eller kasserer.
Ved pantsætning, køb og salg af fast ejendom dog af den samlede bestyrelse.

§ 9 Formanden indkalder til bestyrelsesmøder når det findes nødvendigt, eller hvis mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst en gang i kvartalet. Ved formandens fravær varetages dennes pligter af næstformanden.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 3  af bestyrelsens medlemmer er fremmødt. Formand eller næstformand skal være den ene af de fremmødte.

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Bestyrelsen sørger for at der føres protokol over beslutninger på generalforsamlinger, bestyrelsesmøder samt over forhandlinger som foreningen deltager i.

Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc arbejdsgrupper til nærmere, af bestyrelsen, beskrevne arbejdsopgaver.

§ 10 Ændringer i foreningens vedtægter kan kun ske på ordinære generalforsamlin-ger.

§ 11 Opløsning af foreningen og salg af Bakkegården kan kun ske når mindst 2/3 af foreningens medlemmer ved en generalforsamlingsbestemt urafstemning har stemt for vedtagelse.

Opløsning af foreningen medfører salg af Bakkegården.

Ved foreningens ophør tilfalder foreningens midler og evt. overskud ved salg af Bakkegården børne- og ungdomsarbejdet i Højby efter generalforsamlingens beslutning.

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling 17. november 2004.

 

Formand                                              Dirigent

Else Madsen                                         Allan Zinn

Efterskrift:

Foreningens første vedtægter blev vedtaget på den stiftende general-forsamling den 27. april 1988. Efterfølgende er der foretaget vedtægts-ændringer den 31. marts 1989, marts 1990, marts 1991, 15. marts 1992, ekstraordinær generalforsamling den 7. november 1993 og ordinær gene-ralforsamling den 30. oktober 1994. Omstående vedtægter blev vedtaget på den ordinære generalforsamling den 17. november 2004.

Efterskrift af 26. april 2012.

Den med rødt, under § 5, indføjede formulering er vedtaget på generalforsamlingen den 26. april 2012.

Erik Klint

Formand                                               Dirigent

Karin Rosenbæk                                    Per Adserballe